Правила конкурсного приймання до 10 ліцейного класу

 

 

ПРАВИЛА

конкурсного приймання до 10 ліцейного класу,

складені згідно з 

Інструкцією, про порядок конкурсного приймання дітей

(учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів,

спеціалізованих шкіл (шкіл – інтернатів)

1.     Загальні положення

            Приймання дітей до ліцею здійснюється на конкурсній основі.

Правила конкурсного приймання обговорюються на спільному засіданні педагогічної ради і ради навчального закладу, схвалюються ними та затверджуються директором навчального закладу.

У конкурсному відборі (конкурсі) можуть брати участь діти (учні, вихованці) незалежно від місця проживання.

Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

2.     Організація конкурсу

            Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше, ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні навчального закладу, що здійснює приймання.

Не пізніше, ніж за місяць до початку конкурсу в приміщенні навчального закладу вивішується перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування.

Випробування проводяться лише після закінчення навчального року (червень – липень).

Для проведення конкурсних випробувань у ліцеї створюється конкурсна приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора навчального закладу. До складу комісії залучається практичний психолог. Головою конкурсної комісії є директор або його заступник.

Для проведення випробувань із загальноосвітніх предметів з кожного предмета створюється предметна комісія зі складу членів конкурсної комісії, її склад затверджується наказом директора навчального закладу.

До участі в конкурсі допускаються учні на підставі особистої заяви та свідоцтва про базову загальну середню освіту.

Адміністрація навчального закладу може встановлювати пільгові умови конкурсу для дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей – інвалідів, дітей, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС.

3.     Проведення конкурсу

            Конкурсні випробування, учнів, які вступають до 10 класу ліцею, проводяться з навчальних предметів, що відповідають обраному профілю, в усній або письмовій формах (співбесіда, диктант, тестування – у тому числі комп’ютерне, письмова робота, усне опитування за білетами). Адміністрація ліцею самостійно визначає види, форми проведення та кількість конкурсних випробувань.

Співбесіда як один з видів конкурсних випробувань з учнями, які вступають до ліцею, передбачає виконання спеціальних діагностичних завдань для виявлення здібностей і нахилів дитини, рівня її інтелекту та наявності творчого потенціалу. Такі завдання готує психологічна служба та затверджує директор навчального закладу за погодженням з відповідним органом управління освітою.

Білети, тексти диктантів, варіанти письмових завдань, зміст яких має відповідати навчальним програмам, розробляються методичними об’єднаннями вчителів та затверджуються директором навчального закладу за погодженням з відповідним органом управління освітою.

Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.

Конкурсні завдання зберігаються у директора навчального закладу в запечатаному конверті, який відкриває в день випробувань голова предметної комісії у присутності її членів та вступників.

Для проведення випробування у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом навчального закладу.

Письмові роботи вступників шифруються головою предметної комісії. Дешифрування робіт здійснюється після виставлення балів.

Для проведення усного випробування вступникам видається папір зі штампом навчального закладу для підготовки до відповіді.

Тривалість написання письмових робіт, інших видів випробувань визначає голова конкурсної комісії.

Письмові роботи учасників конкурсу і аркуші із записами, зробленими під час підготовки до усної відповіді, зберігаються у навчальному закладі протягом року.

Результати конкурсних випробувань оформляються у вигляді протоколів.

Результати усного випробування оголошуються в той же день, письмового – не пізніше, ніж через три дні після його проведення.

Учні – випускники 9-х класів, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, звільняються від одного випробування (на вибір випускника) з виставленням до протоколу максимальної кількості балів.

Учні – переможці, призери та учасники ІІІ – ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, учасники ІІ та ІІІ етапів конкурсів – захистів науково – дослідницьких робіт Малої академії наук приймаються до ліцею за співбесідою.

Учні, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі якої їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, термін яких визначає директор навчального закладу.

4.     Порядок зарахування

            Учні, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до ліцею наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.

Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з часу її подання. Для розгляду апеляції створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються навчальним закладом за погодженням з відповідним органом управління освітою. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.

У разі якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до відповідного органу управління освітою, який створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

5.     Контроль за проведенням конкурсу

5.1. Директор навчального закладу несе персональну відповідальність за дотримання вимог даних правил.

5.2.    Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування учнів до ліцею здійснюється  управлінням освіти Кіровоградської міської ради.

5.3.    При порушенні навчальним закладом вимог Правил конкурсного приймання та Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) рішенням управління освіти Кіровоградської міської ради результати конкурсу визнаються недійсними. У такому разі управління освіти Кіровоградської міської ради організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.